Vuch Magazín |    +420 604 474 451 (PO-PÁ 08:00-16:00)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu VUCH umístěného na webovém rozhraní www.vuch.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

 

Vuch s.r.o., se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

IČ: 04522150

DIČ: CZ04522150

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36028

Adresa pro doručování: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Adresa provozovny: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim; Národní 38, 110 00 Praha

Telefonní číslo: +420 466 566 493

Kontaktní e-mail: info@vuch.cz

 

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce (případně dárkový poukaz) a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace týkající se uplatnění dárkového poukazu naleznete v článku 6. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 7. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

Dále Vám nabízíme možnost zúčastnit se našeho věrnostního programu. Podmínkou pro účast ve věrnostním programu je provedení registrace na webovém rozhraní. Výhody věrnostního programu může využít pouze registrovaný a přihlášený uživatel, který u nás zakoupí produkt. Po zakoupení produktu se vám část kupní ceny připíše na uživatelský účet v podobě kreditů, se kterými pak můžete znovu platit. Podmínky a výhody plynoucí z věrnostního programu jsou popsány na webovém rozhraní. Vyhrazujeme si právo kdykoliv věrnostní program zrušit a/nebo změnit jeho podmínky.

1.2  Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3  Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4  Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5  Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1  Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2  Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“, čímž se zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3  Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4  Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a může být zároveň přijetím objednávky z naší strany (pokud je to v ní výslovně uvedeno).

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5  Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3. CENA

3.1  Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2  Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1  Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně před dodáním zboží online platební kartou;
 • bezhotovostně před dodáním zboží online prostřednictvím platební brány;
 • platební metodou „Twisto“ (spočívající v odložení platby o 14 dní, případně o delší časový úsek, za poplatek;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Bezhotovostní online platby platební kartou a okamžitým online bankovním převodem pro nás zajišťuje platební brána GoPay. Poskytovatel služby, obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na najdete na stránkách společnosti GoPay s.r.o.

Platba platební metodou „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Twisto“), na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto.

V případě, že si vyberete platební metodu „Twisto“, prohlašujete, že jste svéprávný/á a starší 18 let a zároveň, že jste si vědomi toho, že platební metoda „Twisto“ a služba „Twisto“ jako taková je určena pouze osobám splňující tyto uvedené požadavky.

V případě, že využijete platební metodu „Twisto“, kterou Vám zprostředkováváme a kterou poskytuje společnost Twisto, jste povinni uhradit kupní cenu do 14 dnů ode dne odeslání zboží.

V případě využití platební metody „Twisto“ se splatnost kupní ceny řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto

Nezaručujeme a nejsme povinni Vám zajistit nepřetržitý přístup k využívání platební metody „Twisto“.

Zvolením platební metody „Twisto“ a následným odsouhlasením volby platební metody „Twisto“ společnosti Twisto zároveň souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto. Dále berete na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží. V případě, že Vám společnost Twisto odmítne poskytnou platební metodu, resp. službu „Twisto“, bude Vaše objednávka (resp. smlouva) zrušena. V tomto případě můžete udělat novou objednávku a zvolit jinou platební metodu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nejsme účastníkem smluvních vztahů mezi Vámi a společností Twisto. Neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkovatelské smlouvy ani neneseme odpovědnost za případnou škodu Vám vzniklou v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvu.

4.2  Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet nebo účet platební brány. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3  Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem 2.4., jedná se o zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží.

4.4  Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1  Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Na základě naší dohody můžeme zajistit rovněž pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu pojištění jste povinni hradit podle platného tarifu, který bude uveden na webovém rozhraní.

5.2  Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží však dodáme nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy.

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.3  Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4  Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle bodu 5.2., máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 

6. UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

6.1  Jak lze čerpat dárkový poukaz?

Pro čerpání dárkového poukazu (dále jen „Dárkový Vucher“) je nutné Dárkový Vucher, který Vám byl na základě vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit. Na Dárkovém Vucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

 • částka, která je předmětem Dárkového Vucheru;
 • naše identifikační údaje, včetně případné adresy provozoven, kde lze Dárkový Vucher uplatnit (pokud se nejedná o elektronický Dárkový Vucher, u kterého je uveden kód pro jeho uplatnění);
 • doba platnosti Dárkového Vucheru;
 • unikátní číselný kód Dárkového Vucheru;
 • způsob, jakým lze Dárkový Vucher uplatnit.

6.2  Je uplatňování Dárkového Vucheru nějak omezeno?

Dárkový Vucher lze čerpat pouze jednou. Dárkový Vucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý Dárkový Vucher, má stejná práva jako osoba, která Dárkový Vucher zakoupila.

Doba, po kterou lze Dárkový Vucher uplatnit, je omezená. Dárkový Vucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Dárkový Vucher je možné použít na jeden nákup. Nevyužitá část dárkového poukazu se nevrací.

6.3  Kdy můžeme Dárkový Vucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že v určitých situacích můžeme odmítnout dárkový poukaz akceptovat. Jde o případy, kdy:

 • dárkový poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;
 • dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;
 • dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1  Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzal zboží. U nás můžete (nad rámec zákonné úpravy) od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzal zboží.; nebo

 • poslední kus zboží, objednal-li jste v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

7.2  Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.4 a 6.5.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

7.3  Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

   • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
   • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

7.4  Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5  Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

7.6  Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

   • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaši osobu;
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není možné vrátit poté, co jste jej narušili.

Vezměte na vědomí, že v případě Dárkového Vucheru nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k Dárkovému Vucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na Dárkovém Vucheru uvedeno. Samotný Dárkový Vucher má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste Dárkový Vucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním Dárkového Vucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

7.7  Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

   • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
   • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
   • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

 

9. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1  Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2  Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3  Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

10.1  Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

10.2  K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

10.3  Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

11. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

11.1  Co je náš věrnostní program?

Věrnostní program je služba, která zákazníkům umožňuje využívat výhody v podobě věrnostních kreditů od naší společnosti Vuch s. r. o.

11.2  Jak věrnostní program funguje?

 • Podmínkou pro účast ve věrnostním programu je provedení registrace na webovém rozhraní dle článku 10 Všeobecných obchodních podmínek;
 • Výhody věrnostního programu může využít pouze registrovaný a přihlášený uživatel;
 • věrnostní kredity ve výši X % ceny z nákupu se na váš uživatelský účet přičtou po dokončení nákupu a zaplacení vaší objednávky. Tyto kredity následně můžete využít při objednávání dalšího produktu. 

11.3  Co je ještě třeba o našem věrnostním programu vědět?

Jestliže odstoupíte od smlouvy, budou vám v souladu s článkem 7.2. Všeobecných obchodních podmínek strženy kredity z vašeho uživatelského účtu.

V případě, že bude existovat podezření na zneužití těchto kreditů, vyhrazujeme si právo vám omezit jejich využívání do doby, než bude toto podezření vyvráceno.

Vyhrazujeme si také právo kdykoli věrnostní program zrušit a/nebo změnit jeho podmínky.

 

12. RECENZE

12.1  Kdo může přidat recenzi?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka a Firmy.cz.

12.2  Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

 

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

13.1  Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

13.2  Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 06.02.2023.